Fon Yönetmeliği

Özel Eğitim Alan Çocuk Yardımı
8 Haziran 2016
Vakıflar Kanunu
14 Haziran 2016

1.Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı  Resmi  Senedinin “ Amaç” başlıklı 2’inci, “Sosyal Faaliyetler” başlıklı 8/5’inci ve “Fon İdaresi” başlıklı 23’üncü maddelerine dayalı olarak kurulan “TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI FONYÖNETMELİĞİ’ nin,” yönetimine dair usul ve esaslarını belirler.

  1. Fona Esas Teşkil  Eden Gelirler:

2.1.    Vakıf  Nakit Varlığından Aktarılacak Gelirler:

2.1.1. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılacak tutarın % 60’ı, (Y.Yüzdealtmıştır.)

2.1.2. Vakfın ticari ortaklıkları, şirketleri, iştirakleri vb şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin vakıf ana malına aktarılmasından sonra bu temettü gelirlerinin % 85’i, (Y.Seksenbeşdir.)

2.1.3. Vakfın diğer gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60’ı, (Y.Yüzdealtmıştır.)

2.2.    Fonun Nemalandırılması

Vakıf Senedinin  “Fon idaresi”   başlıklı 23. maddesine göre kurulan/kurulacak Fon İdaresi/ idareleri  tarafından,  Vakıf ve fon üyesinin fonda bulunan hesabındaki tutarın,  menkul veya gayrimenkul ve benzeri ile yapılabilecek yatırımlara bağlı olarak  nemalandırılması sonucu  elde edilecek gelirin, her bir üyenin fonda bulunan tutarı oranında dağıtıma tabi tutulacak miktarlardan,

oluşur.

  1. Fondan Yararlanma Usul ve Esasları

Fondan  yararlanabilmek için , vakıf üyesi olmak esastır. Katılımcısının vefatı halinde, vakfa olan alacak ve borçları mahsup edildikten sonra varislerine ödenir. Ancak vakıf üyesi sağlığında lehdar göstermiş ise ve lehdar gerekli görürse vakıf senedinin 11.ci maddesi gereği bu fon kapsamında katılımcının bütün hak ve yükümlülüklerini kendi adına devam ettirebilir.

  1. Fon Paydaşlığı:

01.01.2009 tarihi itibariyle  vakıf ve fon üyesi olan 1342 üye mevcut vakıf varlığını oluşturan duran ve dönen varlıkların paydaşı ve fonun sahibidirler.Buna göre 31.12.2008 tarihi itibariyle vakıf katılım payını 2,50 YTL üzerinden  ödeyen 129 üyenin her biri  bir (1)  hisseye, yine 31.12.2008 tarihi itibariyle vakıf katılım payını 10,00 YTL üzerinden  ödeyen 1213 üyenin her biri dört (4) hisseye sahip olacaklardır.

5.Münakale:

Mütevelli Heyetinin Onayı olmadıkça bu fondan herhangi bir fasıla münakale (para aktarımı) yapılamaz.

  1. Fon İdaresi Usul ve Esasları:

6.1. Fon İdaresi:

Bu yönetmelik gereği oluşan Fon Yönetimi İdaresini Yönetim Kurulu yürütür. Ancak Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde Vakıf Senedimizin “Fon İdaresi” başlıklı 23’üncü maddesi gereği bir idareci ve yeteri kadar personel ile Fon İdaresi/İdareleri kurulabilir. Bu şekilde ataması yapılan Fon İdaresinin, Fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları 6.2’inci maddede düzenlenmiştir.

6.2. Fon Paralarının Nemalandırılma  Usul ve Esasları:

Bu yönetmeliğe tabi Fon Yönetimi İdaresi/İdareleri  faaliyetleri;  mevcut tutarın, devlet tahvili, hazine bonosu, bankalardaki vadeli hesaplar,  menkul değer alım/satımları ile gayri menkul ve benzeri yatırımlarında  değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilebilir.

Mevcut fon üyeleri kendi aralarında anlaşacakları fon idaresi  yönetim ve faaliyeti konusundaki önerilerini Yönetim Kuruluna bildirerek, kendi gruplarına ait  fon miktarının ayrıca değerlendirilmesini isteyebilirler. Yönetim Kurulu Kararına göre işlem yapılır.

6.3. Katılım Payları  Oranları ile  Paylaştırma  Usul ve Esasları :

Fonun yürürlük tarihi olan 01.07.2002 tarihinde fona Vakıf ana malından ve 31.12.2008 tarihine kadar vakıf gelirlerinden aktarılan tutarlar ve bundan sonraki aktarılacak miktarlardan  meydana gelen fon tutarı,  bu yönetmeliğin 3.üncü maddesi esaslarına göre, 31.12.2008 tarihi itibariyle vakıf ve fon üyeliğine sahip olan katılımcılara payları oranında bölüştürülerek adlarına alacak kaydedilecektir.

6.4. Fonun ödeme usul ve esasları her yıl; Mütevelli Heyet kararı ile belirlenecek bütçe uygulaması ile yürürlüğe girer.

6.5. Fonda  olan katılımcının vefatı halinde varisleri tarafından 5 yıl içinde alınmayan nemaları katılımcının vakfa olan borçları varsa mahsup edildikten sonra kalan miktar vakıf ana malına intikal eder.

 

7.Katılımcının  Fona  Başlangıç  Tarihi; 

7.1 Mevcut katılımcılardan vakfa 01.01.1999 tarihinden önce üye olanların fona giriş  tarihleri bu tarih itibariyledir. Ancak fona ait katılımcılık vecibelerini yerine getirme 01.07.2002 olan fonun yürürlük tarihinden başlar.

7.2. Vakfa üye olmayanlar fona üye olamazlar. Fon katılımcılığının kaybında vakıf senedinin ilgili  madde hükümleri  uygulanır.

  1. Fon Kurulduktan Sonraki Tarihte Üye Olanlar:

Vakfa, 31.12.2002 tarihinden sonra üye olanlar vakfa üye oldukları tarih itibariyle fonun katılımcısı sayılırlar.

  1. Yürürlük:

Bu Fon Yönetmeliği 07.03.2009 tarihinde yapılan  13. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe girer.

  1. Yürütme:

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Geçici Madde

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 07.03.2009 tarihi  itibariyle vakıf ve fon üyesi olan 1342 kişinin, tahakkuğu kesinleşmiş üye fon alacağı ile, fondan ayrılanlardan kalan miktarın, 4 pay sahibine 150 TL ve 1 pay sahibine 37,50 TL yansıtılarak  oluşan  toplamdan alacak tutarları karşılığında 16.03.2009 tarihi itibariyle vakıf varlığından  2.200.000,00 TL ayrılarak  bir banka hesabına bloke edilecektir.