Yardım ve İkraz Yönetmeliği

Vakıflar Kanunu
14 Haziran 2016
13. Mütevelli Heyet Toplantısı
21 Haziran 2016

1.AMAÇ VE KAPSAM

                Bu yönetmelik Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin 8. maddesi muvacehesinde;vakıf üyeleri,vakıf personeli ile eş ve çocuklarının;tabii afet,sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak amacıyla karşılıksız ve karşılıklı (ikraz)yardım sağlamak,bunların değerlendirme,ödeme,tahsil,kesme (iptal etme) ve diğer hak ve yükümlülükler ile yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektedir.

2.GENEL HÜKÜMLER

2.1. Karşılıksız yardımlar;sağlık,eğitim ve evlenme olmak üzere toplam 3 konuda yapılır.

2.2. Karşılıklı yardımlar(ikraz) sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer olmak üzere 5 konuda yapılır.

2.3. Her ihtiyaç için yapılacak karşılıklı (ikraz)ve karşılıksız yardımın miktarı bütçede öngörülen iş programına ve vakıf imkanlarına göre her yıl Yönetim Kurulunca ayrı ayrı belirlenir.

2.4. Yardımlar, nakdi ve ayni olarak yapılabilir,tabii afet haline dayalı talepler öncelikle değerlendirilebilir.Bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.

                 2.5. Yardımlar; bütçe ve iş programı çerçevesinde Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir komisyon marifetiyle değerlendirilir.

                 2.6. Tediye veya teslim işlemi Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.Yönetim Kurulu bu görev ve yetkisinin bir bölümü veya tamamını vakıf müdürüne devredebilir.

                 2.7. Karşılıksız yardımlardan herhangi bir masraf payı, faiz vb. bir ücret talep edilmez.

2.8. Karşılıklı yardımlardan (ikraz) alınacak faiz, gecikme cezası,geri ödeme zamanı (taksit sayısı) gibi hususlar günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

                 2.9. Yardımların verilmesinde, talep sahiplerinin  bu haktan daha önce faydalanıp faydalanmayacağı göz önüne alınır.

  1. KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI

 

3.1. Tabii afet (deprem, yangın, sel vb.);

                  3.1.1. Olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 3 ay içinde vakfa müracaat edilmesi gerekir.

3.1.2. Vakıf üyesinin bizzat kendisinin ikamet ettiği konut olması gerekir.

3.1.3. İlgili kuruluşlar tarafından hasar tespit raporunun vakfa verilmesi gerekir.

3.1.4. Yardıma konu tabii afet sonucunda ortaya çıkan hasarın başka bir kurum veya kuruluş tarafından tazmin edilmemiş olması gerekir. (Devlet,sigorta vb. kurum veya kuruluşlar tarafından tazmin edilen miktarlar hasarın tamamını karşılamışsa yardım verilmez, verilmişse bilahare ikraz şekline dönüştürülür.) Aksi halde vakıfça yapılan karşılıksız yardım defaten ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

3.1.5. Bu konuda yapılacak yardım kişilerin haksız zenginleşmesine yol açmamalıdır.           

                 3.2. Sağlık;

                 3.2.1. Vakıf üyesi, vakıf personeli; eşi çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilir.

3.2.2. Protez ve tıbbi malzemenin gerekmesi halinde, üyenin bağlı bulunduğu  sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanmayan kısımları,( her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlar esas alınarak en fazla bu miktara kadar yılda bir defa)için verilir.

                 3.2.3. Buna ilişkin sağlık raporu , fatura ve diğer evrakların vakfa verilmesi gerekir.

                 3.2.4.Türkiye Denizcilik Vakfı mensubu eş ve çocukları olan ve bunlardan özel eğitim gerektiren özürlü, sakat ve özel bakım gerektiren haller ile zihinsel ve ruhsal ve kronik psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görenlerin bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımı yapılabilir. Verilecek sağlık yardımının tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (15.03.2008 tarihinde yapılan XII. Mütevelli Heyet toplantısında alınan kararla değiştirilmiştir.)

3.3. Eğitim;

                3.3.1. Vakıf üyesi, vakıf personeli; eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için burs olarak verilir.

                3.3.2. Verilecek burs miktarı her yıl üniversite, lise ve ilköğretim olarak ayrı ayrı Yönetim Kurulunca belirlenecek maktu miktar ve bütçe imkanları ile sınırlıdır.

                3.3.3. Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez.İlk dönem veya bir önceki yıl ders notu ortalaması 100 üzerinden 70 puan, 10 üzerinden 7,  5 üzerin den 4 üzeri olan öğrencilere verilir.

 

 

 

                3.3.3.1. Üniversite eğitimi: (lisans, mas ter, doktora)

Yardım öncelikle Denizcilik olmak üzere , (açık öğretim hariç) asgari 2 (iki)yıllık eğitim alınan dallarda verilir Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez. Ayrıca lisansüstü ve  doktora gibi bilimsel kariyere yönelen üyemiz çocuklarına Yönetmeliğin 3.3.3. maddesindeki “İlk dönem veya bir önceki yıl ders notu ortalaması 100 üzerinden 70 puan, 10 üzerinden 7,  5 üzerin den 4 ve üzeri olan öğrencilere verilir” şartları aranmadan eğitim yardımı yapılır. (09.03.2009 tarihinde yapılan XIII.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararla değiştirilmiştir.)

3.3.3.2. Lise eğitimi;

Öncelikle Denizcilikle ilgili okullar olmak üzere, tüm liselerde okuyanlara verilir.Denizcilikle ilgili okul öğrencileri için verilecek burs toplam bur siyerlerin %30’undan aşağı olamaz.

                3.3.3.3. İlk öğretim eğitimi;

İlk öğretimde okuyan öğrencilere de imkanlar dahilinde burs verilir.

3.3.4. Yardımda, ailenin yıllık geliri, mali durumu, öğrenimdeki çocuk sayısı, başka kurum veya kuruluşlardan yardım alıp almadığı vs. dikkate alınır.

3.3.5. Eğitime ara verilmesi, kesilmesi veya tamamlanmayacağının anlaşılması halinde yardıma son verilir.

                3.3.6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması halinde yapılan yardım derhal kesilir.O güne kadar yapılan yardımın tamamı aylık % 10 cezası ile birlikte geri alınır.

3.3.7. Eğitim yardımı talepleri; her yıl Eylül ve Şubat ayları içinde olmak üzere iki defa değerlendirmeye tabi tutulur.

                3.3.8. Burs, nakit olarak verilebileceği gibi ayni(defter,kitap vb.)olarak da verilebilir.

                3.3.9. Burs her yıl olmak üzere, eğitim süresince verilir.Miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.

3.3.10.Özel eğitim gerektiren özürlü ve sakatlar okulları gibi okullarda okuyanlar için, yukarıda belirtilen not ortalamaları dikkate alınmaz.Bu kişilerin özürlü ve sakat oldukları ile okuduklarının alınacak resmi belgelerle tevsik edilmesi gerekir.Ancak kaç kişiye burs verileceği ve yardımın usulü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.     

                3.4. Evlenme;

3.4.1. Vakıf üyesi ve personelinin evlenmesi halinde kendisine bir defaya mahsus olarak maktuen evlenme yardımı yapılır.

                3.4.2. Evlenme yardımının miktarı her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

                3.4.3. Evlenme yardımı, üyenin vakfa üye olduğu tarihten itibaren ve bir defaya mahsus olarak yapılır.

3.4.4. Evlenme yardımı, üyenin evlilik tarihinden itibaren 3ay içinde vakfa müracaatı ve belge ibrazı halinde kendisine ödenir.

3.4.5. Evlenenlerin her ikisinin de vakıf üyesi veya vakıf personeli olması durumunda evlilik yardımı her iki üyeye de ayrı ayrı  ödenir.

  1. KARŞILIKLI YARDIM (İKRAZ) USUL VE ESASLARI:

                4.1. Karşılıklı yardım (ikraz);sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer ihtiyaçları için sıralamaya göre verilir.

4.2. Karşılıklı yardımın (ikrazın) bütçe dahilinde bir kişiye verilebilecek miktarları her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

4.2.1. Dilimler itibariyle geri ödeme süresi ve şartları Yönetim Kurulunca belirlenir.

4.3. Sağlık,eğitim,evlenme ve barınma amacıyla talep edilen karşılıklı yardım (ikraz) için Yönetim Kurulunca belirlenen evrakların vakfa verilmesi gerekir.

                4.4. Karşılıklı yardımın (ikrazın)süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen bakiye kısım için ilk günden itibaren Yönetim Kurulunca belirlenecek miktardaki gecikme zammı ile tahsil edilir.

               4.5. Karşılıklı yardım (ikraz) için vakfa yapılacak Yönetim Kurulunca veya görevlendireceği heyetçe ayın 8.- 12. günleri arasında değerlendirilerek, hak sahiplerine 15.-18. günleri arasında tediye edilir.

               4.6. İkraz sözleşmesi sebebiyle tahakkuk edecek vergi fon, harç, pul vs. ödemeler ayrıca ikraz alandan talep ve tahsil edilir.

               4.7.İkraz talep/ sözleşmelerinde, TDİ veya diğer kurumların çalışanları arasından bir kefil gösterilecek, kefilin kimliği ve imzası işverenince onaylanacaktır.

               4.8. İkraz talep eden,önceden ikraz alıp da mükellefiyetini aksatmış, ifa etmemiş veya bildirilen istihkaklar üzerinde haciz ve/veya tedbir bulunması halinde talebi dikkate alınmayabilir.

4.9. İkraz,süresi içinde ödenmez ve vakıfça kanuni yollardan tahsili zarureti doğarsa, mevcut borçlardan kefil de ikraz alan üye gibi sorumlu olup bu durumun ayrıca kefile bildirim mecburiyeti yoktur.Kanuni yollardan tahsil halinde icra ve muhakeme masraf,avukatlık ücreti, ücret tarifesinin 3 katı tutarında avukatlık ücreti ile birlikte ikraz alan ve kefilden talep ve tahsil edilecektir.

               4.10. Barınma için ikraz, kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun, oturmasına elverişli bir meskeni bulunmayan emekli olmamış üyeler ile sabotaj ve tabii afet sonucu meskeni ağır hasar gören üyelerle, sabotaj ve tabii afet sonucu işyeri ağır hasar gören emekli olmuş üyelere de yapılır.

  1. YÜRÜTME

İş bu yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

  1.    YÜRÜRLÜK

              İş bu yönetmelik 27.11.1999 tarihli II. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı gün yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ MADDE (I)

Daha önce 17 Ağustos Marmara Depremi nedeniyle Yönetim Kurulunun 02.09.1999 tarih, 21 sayılı ve 22.09.1999 tarih, 23 sayılı kararları ile uygulamaya konulan, geçici ikraz uygulaması kabul edilmiştir.Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yönetmeliğe aykırı olan hükümler kaldırılmıştır.Uygulama, kabul edilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam edecektir.

GEÇİCİ MADDE

Yönetmeliğin 3.4. belirtilen evlenme yardımı 15.03.1998 tarihinden itibaren başlatılacaktır.Bu nedenle yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenen üyeler için 3.4.4. madde belirtilen müracaat süresi yönetmeliğin kabulü tarihinden itibaren 3 (üç) ay olarak uygulanacaktır.