Vakıf Hakkında

Vakıf Hakkında

Vakıf Hakkında

Vakıf Kuruluş

Denizcilik sektörü çalışanlarının en büyük eksiği olan ve ileri yaşlarda bizleri bir arada tutabileceğini düşündüğümüz VAKIF kuruluşu için 1 Mütevelli Heyet Başkanımız, Sayın Muzaffer AKKAYA’nın 20 Şubat 1998 tarihli çağrısına 890’ı Mütevelli Heyet Mensubu, 972’si mensup olarak yanıt veren toplam, 1862 sektör çalışanı; T.C. Beyoğlu 6.Noterliğine başvurup, 07 Temmuz 1998 tarih ve 15373 sayı ile Vakıf Senedimizi tanzim ettirerek, 08.07.1998 tarihinde “Asliye Hukuk Hâkimliğine” verilen dilekçe ile Vakfımızın tescili talebinde bulunulmuştur. Bilahare, T.C. Beyoğlu 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/400 Esas, 1998/604 Karar No. Su gereği, Türkiye Denizcilik Vakfının, Vakıf Siciline kaydı ile tesciline karar verilmiştir. Bu karar, T.C. Resmi Gazetenin 18 Aralık 1998 tarih ve 23555 sayılı (sayfa 89-90) nüshasında (24.920,00.-TL mal varlığı ile) yayımlanarak ilan edilmiştir. Vakfın Kuruluş Amacı Türklerin denizcilik tarihini unutturmamak, deniz çalışanlarının birlikteliği ve dayanışmasını sağlamak ile denizcilik kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak temel amacımızdır.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

1 Mart 1922'de T.B.M.M.'ni Açış Nutkundan Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

Başvuru Yap Bizi Arayın Whatsapp Destek Hattı